Mahishasura Mardini Stotram Bhajan Lyrics in Gujarati |Hindi | English – Uma Mohan

-

Mahishasura Mardini Stotram Bhajan is one of the most popular Durga Bhajan. This Durga Bhajan is sung by Uma Mohan. Here we provide you the Mahishasura Mardini Stotram Bhajan‘s Lyrics in Gujarati Hindi and English. Check out the lyrics that are mentioned below in the article. Mahishasura Mardini Stotra is a devotional stotra of Goddess Durga. This devotional verse is addressed to Goddess Mahisasura Mardini, the Goddess who killed Demon Mahishasura.

Mahishasura Mardini Stotram Bhajan Details:

Bhajan Name Mahishasura Mardini Stotram
Album
Label
Singer Uma Mohan
Lyricist Guru Adi Sankaracharya
Music 
Starring

Mahishasura Mardini Stotram Bhajan Lyrics In Gujarati:

અયિ ગિરિનંદિનિ નંદિતમેદિનિ વિશ્વ-વિનોદિનિ નંદનુતે
ગિરિવર વિંધ્ય-શિરોઽધિ-નિવાસિનિ વિષ્ણુ-વિલાસિનિ જિષ્ણુનુતે |
ભગવતિ હે શિતિકંઠ-કુટુંબિણિ ભૂરિકુટુંબિણિ ભૂરિકૃતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 1 ||

સુરવર-હર્ષિણિ દુર્ધર-ધર્ષિણિ દુર્મુખ-મર્ષિણિ હર્ષરતે
ત્રિભુવન-પોષિણિ શંકર-તોષિણિ કલ્મષ-મોષિણિ ઘોષરતે |
દનુજ-નિરોષિણિ દિતિસુત-રોષિણિ દુર્મદ-શોષિણિ સિંધુસુતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 2 ||

અયિ જગદંબ મદંબ કદંબવન-પ્રિયવાસિનિ હાસરતે
શિખરિ-શિરોમણિ તુઙ-હિમાલય-શૃંગનિજાલય-મધ્યગતે |
મધુમધુરે મધુ-કૈતભ-ગંજિનિ કૈતભ-ભંજિનિ રાસરતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 3 ||

અયિ શતખંડ-વિખંડિત-રુંડ-વિતુંડિત-શુંડ-ગજાધિપતે
રિપુ-ગજ-ગંડ-વિદારણ-ચંડપરાક્રમ-શૌંડ-મૃગાધિપતે |
નિજ-ભુજદંડ-નિપાટિત-ચંડ-નિપાટિત-મુંડ-ભટાધિપતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 4 ||

અયિ રણદુર્મદ-શત્રુ-વધોદિત-દુર્ધર-નિર્જર-શક્તિ-ભૃતે
ચતુર-વિચાર-ધુરીણ-મહાશય-દૂત-કૃત-પ્રમથાધિપતે |
દુરિત-દુરીહ-દુરાશય-દુર્મતિ-દાનવ-દૂત-કૃતાંતમતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 5 ||

અયિ નિજ હુંકૃતિમાત્ર-નિરાકૃત-ધૂમ્રવિલોચન-ધૂમ્રશતે
સમર-વિશોષિત-શોણિતબીજ-સમુદ્ભવશોણિત-બીજ-લતે |
શિવ-શિવ-શુંભનિશુંભ-મહાહવ-તર્પિત-ભૂતપિશાચ-પતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 6 ||

ધનુરનુસંગરણ-ક્ષણ-સંગ-પરિસ્ફુરદંગ-નટત્કટકે
કનક-પિશંગ-પૃષત્ક-નિષંગ-રસદ્ભટ-શૃંગ-હતાવટુકે |
કૃત-ચતુરંગ-બલક્ષિતિ-રંગ-ઘટદ્-બહુરંગ-રટદ્-બટુકે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 7 ||

અયિ શરણાગત-વૈરિવધૂ-વરવીરવરાભય-દાયિકરે
ત્રિભુવનમસ્તક-શૂલ-વિરોધિ-શિરોધિ-કૃતાઽમલ-શૂલકરે |
દુમિ-દુમિ-તામર-દુંદુભિ-નાદ-મહો-મુખરીકૃત-દિઙ્નિકરે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 8 ||

સુરલલના-તતથેયિ-તથેયિ-તથાભિનયોદર-નૃત્ય-રતે
હાસવિલાસ-હુલાસ-મયિપ્રણ-તાર્તજનેમિત-પ્રેમભરે |
ધિમિકિટ-ધિક્કટ-ધિક્કટ-ધિમિધ્વનિ-ઘોરમૃદંગ-નિનાદરતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 9 ||

જય-જય-જપ્ય-જયે-જય-શબ્દ-પરસ્તુતિ-તત્પર-વિશ્વનુતે
ઝણઝણ-ઝિંઝિમિ-ઝિંકૃત-નૂપુર-શિંજિત-મોહિતભૂતપતે |
નટિત-નટાર્ધ-નટીનટ-નાયક-નાટકનાટિત-નાટ્યરતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 10 ||

અયિ સુમનઃ સુમનઃ સુમનઃ સુમનઃ સુમનોહર કાંતિયુતે
શ્રિતરજનીરજ-નીરજ-નીરજની-રજનીકર-વક્ત્રવૃતે |
સુનયનવિભ્રમ-રભ્ર-મર-ભ્રમર-ભ્રમ-રભ્રમરાધિપતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 11 ||

મહિત-મહાહવ-મલ્લમતલ્લિક-મલ્લિત-રલ્લક-મલ્લ-રતે
વિરચિતવલ્લિક-પલ્લિક-મલ્લિક-ઝિલ્લિક-ભિલ્લિક-વર્ગવૃતે |
સિત-કૃતફુલ્લ-સમુલ્લસિતાઽરુણ-તલ્લજ-પલ્લવ-સલ્લલિતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 12 ||

અવિરળ-ગંડગળન્-મદ-મેદુર-મત્ત-મતંગજરાજ-પતે
ત્રિભુવન-ભૂષણભૂત-કળાનિધિરૂપ-પયોનિધિરાજસુતે |
અયિ સુદતીજન-લાલસ-માનસ-મોહન-મન્મધરાજ-સુતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 13 ||

કમલદળામલ-કોમલ-કાંતિ-કલાકલિતાઽમલ-ભાલતલે
સકલ-વિલાસકળા-નિલયક્રમ-કેળિકલત્-કલહંસકુલે |
અલિકુલ-સંકુલ-કુવલયમંડલ-મૌળિમિલદ્-વકુલાલિકુલે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 14 ||

કર-મુરળી-રવ-વીજિત-કૂજિત-લજ્જિત-કોકિલ-મંજુરુતે
મિલિત-મિલિંદ-મનોહર-ગુંજિત-રંજિત-શૈલનિકુંજ-ગતે |
નિજગણભૂત-મહાશબરીગણ-રંગણ-સંભૃત-કેળિતતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 15 ||

કટિતટ-પીત-દુકૂલ-વિચિત્ર-મયૂખ-તિરસ્કૃત-ચંદ્રરુચે
પ્રણતસુરાસુર-મૌળિમણિસ્ફુરદ્-અંશુલસન્-નખસાંદ્રરુચે |
જિત-કનકાચલમૌળિ-મદોર્જિત-નિર્જરકુંજર-કુંભ-કુચે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 16 ||

વિજિત-સહસ્રકરૈક-સહસ્રકરૈક-સહસ્રકરૈકનુતે
કૃત-સુરતારક-સંગર-તારક સંગર-તારકસૂનુ-સુતે |
સુરથ-સમાધિ-સમાન-સમાધિ-સમાધિસમાધિ-સુજાત-રતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 17 ||

પદકમલં કરુણાનિલયે વરિવસ્યતિ યોઽનુદિનં ન શિવે
અયિ કમલે કમલાનિલયે કમલાનિલયઃ સ કથં ન ભવેત્ |
તવ પદમેવ પરંપદ-મિત્યનુશીલયતો મમ કિં ન શિવે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 18 ||

READ MORE:  Choti Choti Gaiya Chote Chote Gwal Bhajan Lyrics in Hindi

કનકલસત્કલ-સિંધુજલૈરનુષિંજતિ તે ગુણરંગભુવં
ભજતિ સ કિં નુ શચીકુચકુંભત-તટીપરિ-રંભ-સુખાનુભવં |
તવ ચરણં શરણં કરવાણિ નતામરવાણિ નિવાશિ શિવં
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 19 ||

તવ વિમલેઽંદુકલં વદનેંદુમલં સકલં નનુ કૂલયતે
કિમુ પુરુહૂત-પુરીંદુમુખી-સુમુખીભિરસૌ-વિમુખી-ક્રિયતે |
મમ તુ મતં શિવનામ-ધને ભવતી-કૃપયા કિમુત ક્રિયતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 20 ||

અયિ મયિ દીનદયાળુતયા કરુણાપરયા ભવિતવ્યમુમે
અયિ જગતો જનની કૃપયાસિ યથાસિ તથાનુમિતાસિ રમે |
યદુચિતમત્ર ભવત્યુરરી કુરુતા-દુરુતાપમપા-કુરુતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 21 ||

Mahishasura Mardini Stotram Bhajan Lyrics In Hindi:

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते
गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।
भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥

सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते
त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते
दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २ ॥

अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते
शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमलय शृङ्गनिजालय मध्यगते ।
मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ३ ॥

अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्द गजाधिपते
रिपुगजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते ।
निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ४ ॥

अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते
चतुरविचार धुरीणमहाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते ।
दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदुत कृतान्तमते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ५ ॥

अयि शरणागत वैरिवधुवर वीरवराभय दायकरे
त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शुलकरे ।
दुमिदुमितामर धुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिङ्मकरे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ६ ॥

अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते
समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते ।
शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ७ ॥

धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके
कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके ।
कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ८ ॥

सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते
कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते ।
धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ९ ॥

जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते
झणझणझिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते ।
नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १० ॥

अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते
श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते ।
सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ११ ॥

READ MORE:  Chithi Na Koi Sandesh Bhajan Lyrics in Hindi

सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते
विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते ।
शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १२ ॥

अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्ग जराजपते
त्रिभुवनभुषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते ।
अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १३ ॥

कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते
सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले ।
अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १४ ॥

करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते
मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते ।
निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १५ ॥

कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे
प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे
जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १६ ॥

विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते
कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते ।
सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते ।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १७ ॥

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् ।
तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १८ ॥

कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम्
भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम् ।
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १९ ॥

तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते
किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते ।
मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २० ॥

अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते ।
यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २१ ॥

Mahishasura Mardini Stotram Bhajan Lyrics In English:

ayi girinandini nanditamedini viśva-vinodini nandanute
girivara vindhya-śiroadhi-nivāsini viśhṇu-vilāsini jiśhṇunute |
bhagavati he śitikaṇṭha-kuṭumbiṇi bhūrikuṭumbiṇi bhūrikṛte
jaya jaya he mahiśhāsura-mardini ramyakapardini śailasute ‖ 1 ‖

suravara-harśhiṇi durdhara-dharśhiṇi durmukha-marśhiṇi harśharate
tribhuvana-pośhiṇi śaṅkara-tośhiṇi kalmaśha-mośhiṇi ghośharate |
danuja-nirośhiṇi ditisuta-rośhiṇi durmada-śośhiṇi sindhusute
jaya jaya he mahiśhāsura-mardini ramyakapardini śailasute ‖ 2 ‖

ayi jagadamba madamba kadambavana-priyavāsini hāsarate
śikhari-śiromaṇi tuṅa-himālaya-śṛṅganijālaya-madhyagate |
madhumadhure madhu-kaitabha-gañjini kaitabha-bhañjini rāsarate
jaya jaya he mahiśhāsura-mardini ramyakapardini śailasute ‖ 3 ‖

ayi śatakhaṇḍa-vikhaṇḍita-ruṇḍa-vituṇḍita-śuṇḍa-gajādhipate
ripu-gaja-gaṇḍa-vidāraṇa-chaṇḍaparākrama-śauṇḍa-mṛgādhipate |
nija-bhujadaṇḍa-nipāṭita-chaṇḍa-nipāṭita-muṇḍa-bhaṭādhipate
jaya jaya he mahiśhāsura-mardini ramyakapardini śailasute ‖ 4 ‖

ayi raṇadurmada-śatru-vadhodita-durdhara-nirjara-śakti-bhṛte
chatura-vichāra-dhurīṇa-mahāśaya-dūta-kṛta-pramathādhipate |
durita-durīha-durāśaya-durmati-dānava-dūta-kṛtāntamate
jaya jaya he mahiśhāsura-mardini ramyakapardini śailasute ‖ 5 ‖

ayi nija huṅkṛtimātra-nirākṛta-dhūmravilochana-dhūmraśate
samara-viśośhita-śoṇitabīja-samudbhavaśoṇita-bīja-late |
śiva-śiva-śumbhaniśumbha-mahāhava-tarpita-bhūtapiśācha-pate
jaya jaya he mahiśhāsura-mardini ramyakapardini śailasute ‖ 6 ‖

READ MORE:  Angana Padharo Maharani Bhajan Lyrics in Hindi

dhanuranusaṅgaraṇa-kśhaṇa-saṅga-parisphuradaṅga-naṭatkaṭake
kanaka-piśaṅga-pṛśhatka-niśhaṅga-rasadbhaṭa-śṛṅga-hatāvaṭuke |
kṛta-chaturaṅga-balakśhiti-raṅga-ghaṭad-bahuraṅga-raṭad-baṭuke
jaya jaya he mahiśhāsura-mardini ramyakapardini śailasute ‖ 7 ‖

ayi śaraṇāgata-vairivadhū-varavīravarābhaya-dāyikare
tribhuvanamastaka-śūla-virodhi-śirodhi-kṛtā’mala-śūlakare |
dumi-dumi-tāmara-dundubhi-nāda-maho-mukharīkṛta-diṅnikare
jaya jaya he mahiśhāsura-mardini ramyakapardini śailasute ‖ 8 ‖

suralalanā-tatatheyi-tatheyi-tathābhinayodara-nṛtya-rate
hāsavilāsa-hulāsa-mayipraṇa-tārtajanemita-premabhare |
dhimikiṭa-dhikkaṭa-dhikkaṭa-dhimidhvani-ghoramṛdaṅga-ninādarate
jaya jaya he mahiśhāsura-mardini ramyakapardini śailasute ‖ 9 ‖

jaya-jaya-japya-jaye-jaya-śabda-parastuti-tatpara-viśvanute
jhaṇajhaṇa-jhiñjhimi-jhiṅkṛta-nūpura-śiñjita-mohitabhūtapate |
naṭita-naṭārdha-naṭīnaṭa-nāyaka-nāṭakanāṭita-nāṭyarate
jaya jaya he mahiśhāsura-mardini ramyakapardini śailasute ‖ 10 ‖

ayi sumanaḥ sumanaḥ sumanaḥ sumanaḥ sumanohara kāntiyute
śritarajanīraja-nīraja-nīrajanī-rajanīkara-vaktravṛte |
sunayanavibhrama-rabhra-mara-bhramara-bhrama-rabhramarādhipate
jaya jaya he mahiśhāsura-mardini ramyakapardini śailasute ‖ 11 ‖

mahita-mahāhava-mallamatallika-mallita-rallaka-malla-rate
virachitavallika-pallika-mallika-jhillika-bhillika-vargavṛte |
sita-kṛtaphulla-samullasitā’ruṇa-tallaja-pallava-sallalite
jaya jaya he mahiśhāsura-mardini ramyakapardini śailasute ‖ 12 ‖

aviraḻa-gaṇḍagaḻan-mada-medura-matta-mataṅgajarāja-pate
tribhuvana-bhūśhaṇabhūta-kaḻānidhirūpa-payonidhirājasute |
ayi sudatījana-lālasa-mānasa-mohana-manmadharāja-sute
jaya jaya he mahiśhāsura-mardini ramyakapardini śailasute ‖ 13 ‖

kamaladaḻāmala-komala-kānti-kalākalitā’mala-bhālatale
sakala-vilāsakaḻā-nilayakrama-keḻikalat-kalahaṃsakule |
alikula-saṅkula-kuvalayamaṇḍala-mauḻimilad-vakulālikule
jaya jaya he mahiśhāsura-mardini ramyakapardini śailasute ‖ 14 ‖

kara-muraḻī-rava-vījita-kūjita-lajjita-kokila-mañjurute
milita-milinda-manohara-guñjita-rañjita-śailanikuñja-gate |
nijagaṇabhūta-mahāśabarīgaṇa-raṅgaṇa-sambhṛta-keḻitate
jaya jaya he mahiśhāsura-mardini ramyakapardini śailasute ‖ 15 ‖

kaṭitaṭa-pīta-dukūla-vichitra-mayūkha-tiraskṛta-chandraruche
praṇatasurāsura-mauḻimaṇisphurad-aṃśulasan-nakhasāndraruche |
jita-kanakāchalamauḻi-madorjita-nirjarakuñjara-kumbha-kuche
jaya jaya he mahiśhāsura-mardini ramyakapardini śailasute ‖ 16 ‖

vijita-sahasrakaraika-sahasrakaraika-sahasrakaraikanute
kṛta-suratāraka-saṅgara-tāraka saṅgara-tārakasūnu-sute |
suratha-samādhi-samāna-samādhi-samādhisamādhi-sujāta-rate
jaya jaya he mahiśhāsura-mardini ramyakapardini śailasute ‖ 17 ‖

padakamalaṃ karuṇānilaye varivasyati yoanudinaṃ na śive
ayi kamale kamalānilaye kamalānilayaḥ sa kathaṃ na bhavet |
tava padameva parampada-mityanuśīlayato mama kiṃ na śive
jaya jaya he mahiśhāsura-mardini ramyakapardini śailasute ‖ 18 ‖

kanakalasatkala-sindhujalairanuśhiñjati te guṇaraṅgabhuvaṃ
bhajati sa kiṃ nu śachīkuchakumbhata-taṭīpari-rambha-sukhānubhavaṃ |
tava charaṇaṃ śaraṇaṃ karavāṇi natāmaravāṇi nivāśi śivaṃ
jaya jaya he mahiśhāsura-mardini ramyakapardini śailasute ‖ 19 ‖

tava vimaleandukalaṃ vadanendumalaṃ sakalaṃ nanu kūlayate
kimu puruhūta-purīndumukhī-sumukhībhirasau-vimukhī-kriyate |
mama tu mataṃ śivanāma-dhane bhavatī-kṛpayā kimuta kriyate
jaya jaya he mahiśhāsura-mardini ramyakapardini śailasute ‖ 20 ‖

ayi mayi dīnadayāḻutayā karuṇāparayā bhavitavyamume
ayi jagato jananī kṛpayāsi yathāsi tathānumitāsi rame |
yaduchitamatra bhavatyurarī kurutā-durutāpamapā-kurute
jaya jaya he mahiśhāsura-mardini ramyakapardini śailasute ‖ 21 ‖

Youtube Click Here
Hungama Click Here
Gaana Click Here
JioSaavn Click Here

Here are the Mahishasura Mardini Stotram Bhajan lyrics in Gujarati, Hindi and English  as well as details of the Mahishasura Mardini Stotram Bhajan and we also provide you a list of the platforms or applications above where this track is available now. We hope you have enjoyed the songs lyrics mentioned above and there are lot of other song’s lyrics are available on our website with sufficient details. Do not forget to check it out.

Recent posts

Google search engine